You are using an outdated browser. Please upgrade now to a modern browser in order to benefit of all our site's features: Chrome, FireFox, Opera, Safari or Internet Explorer. [Close]

Ochrona interesu klienta

 • Oferta

 • Usługi

 • Wartość dodana dla klienta

 • Baza wiedzy

 • Ważne!
 • Efektywność
  finansowa
  ubezpieczeń biznesowych
 • Bezpieczeństwo
  osoby
  prywatnej

 • Kontakt
 • ZGODA BROKERS
  Krzysztof Galas
  ul. Zgoda 13 lok. 1
  Warszawa
  krzysztof.galas@zgodabrokers.pl
  Tel. (+48) 601455038

  Umowa ubezpieczenia jest kontraktem zaufania stron umowy. Stopień zaufania i bezpieczeństwo umowy stanowią o wartości produktów i usług finansowych dla Ubezpieczonego. ZGODA BROKERS Krzysztof Galas wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na mocy Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Nr 1979/13 z dnia 4.09.2013 r. wydanego po spełnieniu obowiązujących wymogów prawnych i formalnych.

  ZGODA BROKERS Krzysztof Galas działa w imieniu Klienta i nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Pracuje na podstawie pełnomocnictwa, jako niezależny ekspert rynku ubezpieczeń. Oddaje do dyspozycji Klienta wiedzę, kompetencje i inspiracje wynikające z 35-letniej pracy w firmach ubezpieczeniowych oraz w korporacjach finansowych i przemysłowych działających w Polsce i na świecie.

  ZGODA BROKERS Krzysztof Galas współpracuje ściśle z Klientem i odpowiednio do uzgodnionych celów identyfikuje, klasyfikuje i mierzy ryzyko ubezpieczeniowe. Reprezentuje i chroni interes Klienta w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeń a także indywidualizuje warunki ubezpieczenia i wysokość składki. Przedstawia autorski program ubezpieczeniowy zabezpieczający interes finansowy Klienta. Zapewnia profesjonalną pomoc w procesie likwidacji szkód.

  Zawierane przez Klienta umowy ubezpieczenia, ZGODA BROKERS Krzysztof Galas plasuje wyłącznie w silnych kapitałowo krajowych i zagranicznych towarzystwach ubezpieczeń, które działają na podstawie uzyskanego zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Współtworzenie wartości dodanej biznesu Klienta oraz skuteczna ochrona realizacji celów działalności gospodarczej oraz celów osobistych Klienta, jest jedynym miernikiem jakości pracy ZGODA BROKERS Krzysztof Galas.

  Przygotowując się na nieoczekiwane i ekstremalne sytuacje biznesowe czy losowe wypadki życia codziennego, polegaj na fachowości i rzetelności ZGODA BROKERS Krzysztof Galas.  Oferta

  Wiedza, doświadczenie i znajomość rynku ubezpieczeniowego pozwalają ZGODA BROKERS Krzysztof Galas na wypracowanie optymalnego i nowoczesnego programu ubezpieczeń, dla dowolnej firmy prowadzącej takie rodzaje działalności jak:

  • Rolnictwo.
  • Usługi.
  • Budownictwo.
  • Handel hurtowy i detaliczny.
  • Przetwórstwo przemysłowe i produkcja.
  • Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.
  • Poligrafia i reprodukcja nośników informacji.
  • Transport i spedycja.
  • Hotelarstwo i gastronomia.
  • Informacja i komunikacja.
  • Działalność finansowa i ubezpieczeniowa.
  • Obsługa nieruchomości.
  • Nauka i technika.
  • Administracja publiczna.
  • Edukacja. Kultura, rozrywka i rekreacja.
  • Opieka zdrowotna.


  Potencjalni Klienci:

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa – MSP, duże przedsiębiorstwa.
  • Korporacje.
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  • Osoby prywatne – ubezpieczenia majątkowe i na życie.


  Powyższa lista jest otwarta. Indywidualne zapytania ofertowe są przez ZGODA BROKERS Krzysztof Galas wnikliwie analizowane.  Usługi

  ZGODA BROKERS Krzysztof Galas gwarantuje Klientowi biznesowemu i prywatnemu stabilny serwis we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami.

  Standardy pracy:

  • Rozmowa z Klientem.
  • Wszechstronna analiza zawartych umów ubezpieczenia.
  • Analiza ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz stanu zabezpieczeń posiadanego majątku.
  • Oszacowanie ekspozycji na zagrożenia związane z prowadzoną działalnością i badanie możliwości zminimalizowania zagrożeń.
  • Zbadanie celowości wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń ukierunkowanych na zmniejszenie ryzyka i kosztów ubezpieczenia.
  • Analiza historii ubezpieczeniowej Klienta.
  • Zdefiniowanie atutów umożliwiających podjęcie negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeń, dotyczących zracjonalizowania kosztów ubezpieczenia.
  • Analiza rynku ubezpieczeniowego na zlecenie Klienta.
  • Zestawienie ofert z wybranych towarzystw ubezpieczeń.
  • Techniczna analiza porównawcza ofert.
  • Przygotowanie indywidualnego programu ubezpieczeń.
  • Negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi warunków zakupu programu ubezpieczeń.
  • Pisemna rekomendacja oferty najkorzystniejszej dla Klienta wraz z uzasadnieniem.
  • Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia i wdrożenie programu ubezpieczeń.
  • Bieżąca kontrola i obsługa zawartych przez Klienta umów ubezpieczenia.
  • Monitorowanie płatności składki ubezpieczeniowej i rat składki.
  • Zarządzanie bieżącymi zmianami w umowach ubezpieczenia: cesje, doubezpieczenia i działania interwencyjne w trakcie biegu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń.
  • Zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeń. Monitorowanie zakresu i terminu kompensaty powstałej szkody.
  • Pomoc w dochodzeniu roszczeń. Uczestniczenie w likwidacji szkód i wypłacie odszkodowań, aby postanowienia umowy ubezpieczenia wynegocjowane przez ZGODA BROKERS Krzysztof Galas zostały w pełni zrealizowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń.
  • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w imieniu Klienta.
  • Odnowienie umowy ubezpieczenia.
  • Pełna ewidencja umów ubezpieczenia, archiwizacja umów ubezpieczenia i polis nie krótsza niż 5 lat.
  • Gwarancja bezwzględnej poufności i bezpieczeństwa archiwizowanych danych i dokumentów.
  • Dla podmiotów podlegających ustawie prawo zamówień publicznych realizacja procedury przewidzianej Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, obejmującej przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udział w komisji przetargowej, występowanie w roli biegłego lub pełnomocnika zamawiającego.
  • Przez cały okres współpracy z Klientem doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z ochroną ubezpieczeniową.


  Wartość dodana dla klienta


  • Realna ochrona ubezpieczeniowa, najlepsza z dostępnych na rynku.
  • Obniżenie kosztów działalności.
  • Poprawa płynności finansowej.
  • Ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Zarządzanie utrzymaniem ciągłości działalności gospodarczej.
  • Uzyskanie dodatkowego czasu na działność podstawową.
  • Optymalizacja wysokości składki ubezpieczeniowej przez eliminację ubezpieczeń nie wnoszących wartości dodatkowej dla Klienta.
  • Nieodpłatne konsultacje i doradztwo.
  • Szkolenia i zajęcia warsztatowe dla pracowników na zlecenie Klienta
  • Zwiększenie efektywności ekonomicznej ubezpieczeń dla Klienta, osiągane dzięki pomocy w prawidłowym dochodzeniu roszczeń i likwidacji szkód.


  Oferta rynku ubezpieczeń rozwija się z roku na rok i jest coraz bardziej różnorodna. Warto skorzystać z nowszego produktu, który w każdym przypadku rozszerza zakres ubezpieczenia i redukuje wyłączenia odpowiedzialności.

  Z upływem czasu w sposób naturalny ewoluują potrzeby ubezpieczeniowe Klienta i treść umowy wymaga modernizacji. ZGODA BROKERS Krzysztof Galas przeprowadza okresową ocenę parametrów umowy ubezpieczenia. Jednocześnie bada relację wartości do ceny.

  PEŁNOMOCNICTWO DLA ZGODA BROKERS:


  Baza wiedzy

  Ważne! - dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie korzystają z usług Brokera


  Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przenosi prawo własności tego pojazdu (sprzedaje lub darowuje je komuś) jest obowiązany do:
  1. przekazania posiadaczowi pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności, polisy (potwierdzenia) zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  2. Powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu oraz do przekazania następujących danych posiadacza na którego przeniesiono prawo własności pojazdu:
   a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL,
   b) Nazwę, siedzibę i numer REGON
  Obowiązek prawny wskazany w pkt. 2. Musimy wykonać w terminie 14 dni od daty przeniesienia prawa własności pojazdu.

  UWAGA ! Niewypełnienie tego obowiązku grozi nam windykacją składki ubezpieczeniowej przez Zakład Ubezpieczeń.

  Ważne dla wypowiadających umowy ubezpieczenia oraz dla odstępujących od zawartej umowy ubezpieczenia.


  Wypowiedzenie najszybciej wypowiadamy wysyłając listem Poczty Polskiej – nastąpi to już w dniu nadania listu. Również ze skutkiem natychmiastowym możemy wypowiedzieć umowę ubezpieczenia u Agenta danej firmy lub w jej biurze. Jeżeli skorzystamy z usług innego operatora pocztowego niż PP, to wypowiedzenie nastąpi z dniem otrzymania wypowiedzenia przez Zakład Ubezpieczeń. W każdym przypadku zadbajmy o potwierdzenie dowodu nadania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Bez tego dowodu możemy mieć kłopoty.

  Ważne dla zawierających umowy ubezpieczenia na odległość - na podstawie klauzuli prolongacyjnej oraz direct.


  Ubezpieczający zawierający umowę ubezpieczenia na odległość może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyn w terminie 30 dni od jej zawarcia. Dotyczy to również umów zawieranych na podstawie klauzuli prolongacyjnej. Mimo odstąpienia , Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje składka za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

  Efektywność finansowa ubezpieczeń biznesowych

  Pierwszym krokiem do zapewnienia efektywności finansowej ubezpieczeń biznesu jest zaproszenie inżyniera zatrudnionego w towarzystwie ubezpieczeń do przeprowadzenia wizytacji oceniającej ryzyko ubezpieczeniowe, umożliwiającej zebranie informacji oraz przygotowanie raportu oceny ryzyka. Taka usługa jest nieodpłatna i stanowi zaproszenie towarzystwa ubezpieczeń do współpracy w zakresie działań wpływających na obniżenie ryzyka ubezpieczeniowego. Pozwala towarzystwu ubezpieczeń na wnikliwe rozpoznanie i pomiar występujących zagrożeń, jednak dla Klienta wartością naczelną jest sporządzenie i podpisanie przez strony, uzgodnionego, technicznego bilansu zabezpieczeń i zagrożeń według stanu na dzień sporządzenia. W momencie gdy towarzystwo ubezpieczeń uzyskało wgląd we wszystkie techniczne detale zabezpieczeń firmy, odpowiedzialność ubezpieczeniowa za ewentualną szkodę nabiera nowego wymiaru i staje się w pewnym sensie bezwarunkowa. Oznacza bowiem współuczestniczenie Towarzystwa ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przyjętym do ubezpieczenia.

  Firma dysponując raportem oceny ryzyka wykonanym przez towarzystwo ubezpieczeń, może dyskontować w formie obniżonej składki, działania prewencyjne wypełniające rekomendacje inżyniera reprezentującego towarzystwo ubezpieczeń. Kolejną korzyścią dla firmy z przeprowadzonej oceny ryzyka, jest możliwość zróżnicowania metod opanowania ryzyka losowego.

  Pierwszym sposobem jest zatrzymanie małych ryzyk na udziale własnym. Raport oceny ryzyka podpowie, czy uzyskana obniżka składki ubezpieczeniowej jest wyższa niż samofinansowanie skutków małych szkód. Szczególnym przypadkiem zatrzymania ryzyka może być samoubezpieczenie czyli captive.

  Drugi sposób to inwestowanie w bezpieczne technologie oraz w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Poza wzrostem produktywności, systemowe działania modernizacyjne często pozwalają na radykalne obniżenie ryzyka działalności i w konsekwencji doprowadzają do obniżenia składki ubezpieczeniowej.

  Zwiększenie efektywności finansowej ubezpieczeń biznesowych jest uzależnione od systematycznego gromadzenia przez firmę własnych danych statystycznych dokumentujących wieloletnie przebiegi szkodowe. Przy niskich parametrach częstości szkód oraz średniej wysokości szkody, liczby opisujące historię ubezpieczeniową można wymienić na znaczące upusty składki ubezpieczeniowej albo uzyskać od towarzystwa ubezpieczeń zakres ubezpieczenia nieosiągalny na rynku.

  Kontakt pon-sob godz.7:00-20:00

  drukuj pdf
  drukuj pdf


  © ZGODA BROKERS
  Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wszystkie treści i obiekty znajdujące się na stronie należą do swoich twórców, kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za zgodą właścicieli.